logo
تمرین های ورزشی

افزایش تاثیر تمرین

امکان بازتوانی و توانبخشی

امکان انجام بیش از 50 حرکت ورزشی

افزایش قدرت و حجم عضلات در مدت زمان کوتاه

(اثبات شده براساس تحقیقات و شواهد علمی معتبر)

امکان استفاده در فضاهای کوچک و قابلیت حمل آسان